Statuten

- 1 -
Statuten Artikel 1 Naam De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging De Zilvervloot Afgekort: W.S.V. De Zilvervloot. Zij is opgericht op 17 september 1945 en aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2 Zetel
Zij heeft haar zetel te Schoonhoven Artikel 3 Doel 1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport. 2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten; b. het houden van cursussen, lezingen; c. het organiseren van wedstrijden en tochten; d. het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie; e. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven; f. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. Artikel 4 Leden 1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt. 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Artikel 5 Ereleden, jeugdleden, aspirant-leden en donateurs 1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdien-stelijk te hebben gemaakt. 2. Jeugdleden zijn leden, die tenminste 12 jaar oud zijn, echter niet ouder dan 18 jaar.
3. Aspirant-leden zijn zij die een schriftelijke verklaring van het bestuur hebben ontvangen dat hun verzoek om als gewoon lid / jeugdlid tot de vereniging te worden toegelaten, in behandeling is ge-nomen. In de verklaring is opgenomen dat het bestuur een beslissing op het verzoek neemt na af-loop van een periode van twaalf maanden. Gedurende deze periode kent het bestuur aan de ver-
- 2 -
zoeker de status van aspirant-lid toe en kan het aspirant-lid aan de activiteiten van de vereniging deelnemen. Mocht er binnen die twaalf maanden aanleiding zijn niét tot lidmaatschap over te gaan, dit ter beoordeling van het bestuur, wordt het aspirant-lid schriftelijk op de hoogte gesteld van het bestuursbesluit.
Om voor de status van aspirant-lid in aanmerking te komen moet de verzoeker 12 jaar of ouder zijn.
4. Voor de leden van 12 tot 18 jaar zijn ouders of verzorgers wettelijk verantwoordelijk.
5. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimum bedrag, zij hebben géén lidmaat-schapsrechten. 6. Ereleden, jeugdleden, aspirant-leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. Artikel 6 Toelating 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden, aspirant-leden en donateurs. 2. Bij niet toelating tot lid, aspirant-lid, of jeugdlid kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toe-lating besluiten. 3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, aspirant-lid, jeugdlid of donateur kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14, lid 3. Artikel 7 Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplich-tingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet ge-vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze bena-deelt. 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeg-gingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
- 3 -
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. 5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Ledenvergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld. 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrok-kene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Al-gemene Ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van rede-nen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Artikel 8 Einde lidmaatschap van jeugdleden en donateurs 1. Het lidmaatschap van een jeugdlid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door op-zegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 9 Jaarlijkse bijdragen 1. De leden, jeugdleden, aspirant-leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Artikel 10 Rechten van ereleden, jeugdleden en donateurs 1. Behalve de overige rechten die aan jeugdleden of donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefe-ningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen. 2. Ereleden hebben het recht alle Algemene Ledenvergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrech-ten uit te oefenen. Artikel 11 Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoe-
- 4 -
ming van bestuursleden geschiedt uit leden. 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zoda-nig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. De voor-dracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering. 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Al-gemene Ledenvergadering vrij in de keus. 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. Artikel 12 Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of ge-schorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging b. door bedanken. Artikel 13 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur 1. De voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgelegd en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzit-ter en de secretaris. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming niet beslissend.
- 5 -
Artikel 14 Bestuurstaak, vertegenwoordiging 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereni-ging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoe-deren. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot: a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: a. hetzij het bestuur; b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester. Artikel 15 Jaarverslag, rekening en verantwoording 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en an-dere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Le-denvergadering over. 4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie on-derzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de Al-gemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
- 6 -
5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, be-scheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 7. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroe-pen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren te bewaren. Artikel 16 Algemene Ledenvergadering 1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenver-gadering gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar; c. de benoeming van bestuursleden; d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 3. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oor-deelt. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Al-gemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord. Artikel 17 Toegang en stemrecht 1. Toegang tot de Algemene Ledenvergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, aspirant-leden jeugdleden en donateurs. 2. Een geschorst lid heeft slechts toegang tot die vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren. 3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering. 4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
- 7 -
5. Aspirant-leden, jeugdleden en donateurs hebben het recht tijdens de Algemene Ledenvergaderin-gen het woord te voeren, zij hebben een adviserende stem, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist. 6. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemach-tigde mag niet meer dan drie leden vertegenwoordigen. Artikel 18 Voorzitterschap en notulen 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vast-gesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Artikel 19 Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering 1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aan-wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke-lijke stemming. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrek-te meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het groot-ste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 6. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
- 8 -
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtig-de hoofdelijke stemming verlangt. Artikel 20 Bijeenroeping Algemene Ledenvergaderingen 1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, aspirant-leden, jeugdleden en donateurs volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21. Artikel 21 Statutenwijziging 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproep voor de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statu-tenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een af-schrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de verga-dering wordt gehouden. Er kan een afschrift als hiervoor bedoeld aan de leden worden toegezonden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegen-woordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten-minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. Artikel 22 Ontbinding 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de Algemene Ledenvergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de Algemene Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inacht-neming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
- 9 -
Artikel 23 Huishoudelijk reglement 1. De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Artikel 24 Slotbepaling Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Watersportverbond van toepassing.